Emily Logan, An Príomh-Choimisinéir

emily-logan-chief-commissioner-commission-membersIs í Emily Logan an chéad Phríomh-Choimisinéir de Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas a cheap an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn an 31 Deireadh Fómhair 2014, tar éis comórtas oscailte.

I Meitheamh 2015, bhí Logan i gceannas thoscaireacht an IHREC a d'fhreastail ar an 55ú seisiún de Choiste na Náisiún Aontaithe um Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha sa Ghinéiv, áit a ndearna sí cur i láthair ar mheasúnú an Choimisiúin ar chomhlíonadh Stát na hÉireann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha.

Sna deich mbliana sular ceapadh í, bhí Logan ar an gcéad Ombudsman do Leanaí, ag tuairisciú go díreach don Oireachtas.  Le linn di a bheith ina Ombudsman do Leanaí, rinne a hOifig athbhreithniú ilghníomhaireachta ar bhás leanaí agus rinne a hOifig dá toil féin scrúdú córasach ar chomhlíonadh an stáit le beartais chosanta leanaí.

De réir a sainchúraim mar institiúid náisiúnta cearta daonna do leanaí, chuir Logan cearta leanaí gan cúram tuismitheora chun cinn, go mór mór leanaí dealaithe, leanaí faoi chúram agus leanaí a bhfuil a saoirse  bainte díobh. Le linn di a bheith in Oifig an Ombudsman do Leanaí, mhol Logan leasú ar Bhunreacht na hÉireann chun cearta leanaí a fheabhsú tuilleadh.

In 2008, cheap a comhghleacaithe ina hUachtarán ar an Líonra Eorpach um Ombudsmen do Leanaí í, líonra 40 Oifig Ombudsman do Leanaí thar bhallstáit Chomhairle na hEorpa agus d'fhan sí ar an bhfeidhmeannacht go dtí Meán Fómhair 2011.

In 2013 cheap an tAire Dlí agus Cirt i gcáil phearsanta í chun fiosrúchán reachtúil a dhéanamh ar dhá leanbh ó dhá theaghlach Romacha a thóg  An Garda Síochána faoi chúram.

Tá taithí cúig bliana is fiche aici ar an mbainistíocht in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe.  Bhí dhá phost shinsearacha aici i réimse an riaracháin phoiblí ar feadh sé bliana sular ceapadh ina hOmbudsman do Leanaí í: An Stiúrthóir Altranais in Ospidéal na Leanaí, Cromghlinn, agus An Stiúrthóir Altranais in Ospidéal Thamhlachta, tar éis di a bheith ina Bainisteoir Stiúrthóireachta in Ospidéal Great Ormond Street, Londain.

Bhain Logan céim amach in Ollscoil na Banríona le LLM i nDlí Chearta an Duine. Rinne sí MBA agus Dioplóma san Eadrán sa Choláiste Ollscoile, BÁC, agus MSc sa tSíceolaíocht.  In 2015, bhronn Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Céim onórach sa Dochtúireacht Dlíthe (LLD) uirthi.