Spriocanna Straitéiseacha

Sprioc 1: Ceannaireacht

Faoi 2019 tabharfar aitheantas dúinn mar eagraíocht údarásach atá ag spreagadh agus ag cumasú barr feabhais i gcearta an duine agus sa chomhionannas. Breathnófar orainn mar eagraíocht ag a bhfuil cultúr láidir bunaithe ar luachanna a thagann le cur chuige uaillmhianach agus cróga i leith chearta an duine agus an chomhionannais.

Chun an fhís sin a bhaint amach, beidh againn: 

 • Cur chuige réamhghníomhach agus dúshlánach, ag tacú le barrfeabhais i gcosaint chearta an duine agus an chomhionannais in Éirinn;
 • Clú láidir údarásach mar eagraíocht a imríonn tionchar ar fhíorathrú, ag cruthú cultúr níos deimhne de chearta an duine agus den chomhionannas.

Sprioc 2: Ár gcumhachtaí dlíthiúla, dualgas poiblí go háirithe, a chur i bhfeidhm go réamhghníomhach

Faoi 2019 beidh athrú intomhaiste ar chleachtas iad siúd ar a bhfuil na príomhdhualgais de bharr a bhfeasachta ar dhlí agus ar dhea-chleachtas chearta an duine agus an chomhionannais.

Déanfaimid na nithe seo a leanas:

 • Ár gcumhachtaí dlíthiúla agus rialála a chur i bhfeidhm go réamhghníomhach;
 • Comhlíonadh chearta an duine agus an chomhionannais i bhfostaíocht agus i seachadadh seirbhíse a mhonatóiriú go héifeachtach;
 • A chinntiú go gcuirtear caighdeán chearta an duine agus an chomhionannais i bhfeidhm go láidir – an Coinbhinsiún um Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus an Prótacal roghnach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún i gcoinne an Chéasta go háirithe;
 • A chinntiú go bhfuil siad siúd ar a bhfuil dualgais i bhfad níos feasaí faoina n-oibleagáidí i leith daoine a bhfuil cearta acu agus go gcoimeádtar cuntasach iad ar bhealach níos éifeachtaí;
 • Cur chuige straitéiseach a úsáid i leith úsáid anailísíocht sonraí agus taighde a spreagann cinnteoireacht éifeachtach ar shaincheisteanna um chearta an duine agus um an gcomhionannas agus a thacaíonn léi.

Sprioc 3: Tuiscint ar dhoroinnteacht an chomhionannais agus chearta an duine a chur chun cinn

Faoi 2019 beidh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas tar éis tacaíocht a chur chun cinn agus a thógáil do dhearcadh iomlánaíoch i leith chearta an duine, agus aird faoi leith ar chearta socheacnamaíocha.

Seachadfaimid:

 • Straitéis a rachaidh i ngleic le saincheisteanna móra um chearta an duine agus um an gcomhionannas agus a imreoidh tionchar orthu;
 • Straitéis taighde ghníomhach bunaithe ar fhianaise a fheabhsaíonn agus a bhreisíonn cinnteoireacht ar shaincheisteanna um chearta an duine agus um an gcomhionannas;
 • Cinnteacht go léirítear cearta an duine agus an comhionannas i bpríomhphróiseas reachtaíochta agus buiséadaithe;
 • Tacaíocht bhreisithe do bhearta leathnaithe cosanta do chearta socheacnamaíocha.

Sprioc 4: Comhionannas agus cearta an duine a chur i gcrích

Faoi 2019 beidh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas tar éis dul chun cinn straitéiseach a bhaint amach i réimsí ríthábhachtacha chearta an duine agus an chomhionannais trí throid in aghaidh an idirdhealaithe agus trí chearta a chosaint, go háirithe cearta iad siúd is lú buntáiste.

Bainfimid sin amach as iad seo a leanas a dhéanamh:

 • A bheith réamhghníomhach i dtacaíocht a chur ar fáil do dhaoine agus a gcearta a chosaint;
 • Dea-chleachtas agus na caighdeáin is airde in oideachas chearta an duine agus an chomhionannais a chur chun cinn;
 • Comhoibriú láidir a bheith againn le hoibrithe agus le grúpaí fostóra chun cearta an duine agus an comhionannas a spreagadh;
 • Comhpháirtíochtaí oibre éifeachtacha a chur i bhfeidhm a chumasaíonn an tsochaí shibhialta chun cearta an duine agus an comhionannas a chur chun cinn;
 • Cruthú timpeallacht measa ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas in Éirinn a chur chun cinn trí chaighdeáin chearta an duine agus an chomhionannais a chur i bhfeidhm agus a mhonatóiriú go héifeachtach.

Sprioc 5: Éagsúlacht agus tuiscint idirchultúrtha

Caidrimh idirchultúrtha éifeachtacha agus dhearfacha in Éirinn a chur chun cinn agus cur leo.

Faoi 2019 beidh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, trí shraith idirghabhálacha dearfacha, tar éis aitheantas an phobail d’éagsúlacht agus do chaidrimh idirchultúrtha mar ghné dhearfach i saol na hÉireann a bhreisiú.

Bainfimid sin amach as iad seo a leanas a dhéanamh:

 • Tuiscint ar an idirchultúrachas bunaithe ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas a sheachadadh agus a chur in iúl;
 • Rannpháirtíocht ghníomhach le grúpaí difriúla sa tsochaí;
 • Dea-chleachtas san idirchultúrachas a chur chun cinn,trí idirphlé idirchultúrtha agus idirchreidmheach a chur chun cinn ina measc;
 • Cur i gcoinne an chiníochais agus cineálacha éadulaingthe a bhaineann leis;
 • Iolrachas agus glacadh le difríochtaí a chur chun cinn, ag spreagadh cultúr measa ar shaoirse agus ar dhínit agus tuiscint ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas sa Stát.