Monatóireacht a dhéanamh ar ár dtorthaí straitéiseacha 2016-2018

Cabhróidh siad seo a leanas linn monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a n-éiríonn leis na spriocanna sin sa chéad timthriall straitéiseach dár gcuid.

Sprioc 1

 • Muinín mhéadaithe i measc an phobail i gcumas Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas cearta an duine agus an comhionannas in Éirinn a chosaint agus a chur chun cinn
 • Feasacht mhéadaithe ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas agus tuiscint ar a bhun-sainordú i measc an phobail mhóir agus i measc páirtithe leasmhara tábhachtacha eile

Sprioc 2

 • Feasacht mhéadaithe ina measc siúd ar a bhfuil dualgais maidir le dlí agus le beartas chearta an duine agus an chomhionannais
 • Gníomh dearfach méadaithe ina measc siúd ar a bhfuil dualgais maidirle dlí agus le beartas chearta an duine agus an chomhionannais
 • Dlí um chearta an duine agus an chomhionannais forbartha tuilleadh nó soiléirithe, lena n-áirítear dul chun cinn i réimse an daingnithe conartha

Sprioc 3

 • Forbairt thomhaiste ar fheasacht, ar thuiscint agus ar thacaíocht an phobail maidir le cearta socheacnamaíocha
 • Aitheantas do luach breithniúcháin ar chearta an duine agus an chomhionannais mar chuid den phróiseas buiséadaithe
 • Sonraí feabhsaithe um chearta an duine agus um an gcomhionannas, a chuireann le níos mó cinnteoireachta bunaithe ar fhianaise

Sprioc 4

 • Méadú tomhaiste ar an tuiscint ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas, agus ar an gcaoi a gcosnaítear na cearta sin, i measc an phobail mhóir, lena n-áirítear daoine níos lú buntáiste
 • Gluaiseacht fhorásach i mbeartas nó i gcleachtas náisiúnta maidir le saincheisteanna ábhartha um chearta an duine agus um an gcomhionannas
 • Roinnt eolais agus tionchar comhardaithe níos mó idir páirtithe leasmhara i leith cearta an duine agus an comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn.

Sprioc 5

 • Méadú tomhaiste ar thuiscint an phobail ar éagsúlacht agus ar idirchultúrachas
 • Méadú tomhaiste ar ghlacadh níos fearr i measc an phobail le héagsúlacht agus le hidirchultúrachas mar ghné dhearfach
 • Gluaiseacht fhorásach i mbeartas náisiúnta maidir le príomhréimsí na héagsúlachta agus an idirchultúrachais.