Comhairliúchán Poiblí

Ráiteas Straitéise 2019–2021 de chuid Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

The sign of the Irish Human Rights and Equality Commission against a black background.D'fhoilsigh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas Ráiteas Straitéise 2016–2018, a chéad ráiteas straitéise, i mí Eanáir 2016. Tá an Coimisiún ag forbairt a dhara Ráiteas Straitéise anois le haghaidh 2019–2021. Leagfar amach ann na príomhchuspóirí agus príomhstraitéisí a threoróidh an Coimisiún agus é ag obair chun a shainordú reachtúil a chur i gcrích as seo go ceann trí bliana.

Iarraimid do thuairimí ar phríomhchuspóirí agus príomhstraitéisí an Choimisiúin le haghaidh 2019–2021

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh:

ar ríomhphost chuig: consultation@ihrec.ie 

sa phost chuig: An Comhairliúchán faoi Ráiteas Straitéise 2019–2021, Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 16–22 Sráid na Faiche, Baile Átha Cliath 7. D07 CR20

Is é an dáta deiridh d’iarratais a bheith faighte an 07  Deireadh Fómhair 2018

Ba mhaith linn cloisteáil ó mheascán daoine, grúpaí agus eagraíochtaí a bhfuil spéis acu i gcearta an duine agus comhionannas agus a oibríonn sna réimsí sin, lena n-áirítear

  • Eagraíochtaí neamhrialtais a bhaineann le cur chun cinn nó cosaint chearta an duine nó comhionannais
  • Ceardchumainn agus eagraíochtaí eile gnó, gairmiúla agus sóisialta
  • Comhlachtaí poiblí ar nós ranna Rialtais, údaráis áitiúla, comhlachtaí oideachais, Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
  • Comhlachtaí reiligiúnacha agus saolta
  • An pobal

Tabhair faoi deara go mbeidh aighneachtaí a fhaightear faoi réir na reachtaíochta um Shaoráil Faisnéise.

Faoin gCoimisiún

Is comhlacht poiblí neamhspleách é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, arna cheapadh ag an Uachtarán. Tuairiscíonn an Coimisiún go díreach don Oireachtas.  Is iad feidhmeanna foriomlána reachtúla an

Choimisiúin a bhforáiltear dóibh faoin Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (2014):

  • cearta an duine agus an comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn;
  • forbairt cultúr measa ar chearta an duine, comhionannas agus tuiscint idirchultúrtha a spreagadh sa Stát;
  • tuiscint agus feasacht ar thábhacht chearta an duine agus an chomhionannais a chur chun cinn sa Stát;
  • dea-chleachtas i gcaidrimh idirchultúrtha a spreagadh, caoinfhulaingt don éagsúlacht agus glacadh léi sa Stát a chur chun cinn agus meas ar shaoirse agus dínit gach duine; agus,
  • oibriú i dtreo deireadh a chur le sáruithe ar chearta an duine, idirdhealú agus iompar coiscthe.

Is é an Coimisiún Institiúid Náisiúnta na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhlacht Náisiúnta na hÉireann um an gComhionannas.