Comhairliúchán Poiblí

Is comhlacht poiblí neamhspleách é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, arna cheapadh ag an Uachtarán agus atá freagrach go díreach don Oireachtas. Is é an Coimisiún an Institiúid Náisiúnta um Chearta an Duine in Éirinn (NHRI) agus an Comhlacht Náisiúnta Comhionannais (NEB).

Ráiteas Straitéise 2022–24 de chuid IHREC – Iarratas ar Aighneachtaí

Tá Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (‘an Coimisiún’) ag lorg aighneachtaí chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt an chéad Ráitis Straitéise eile dá chuid le haghaidh 2022–2024. Beidh na tosaíochtaí a leagfar amach sa Ráiteas Straitéise sin mar threoir dár gcuid oibre go ceann trí bliana.

Cé na ceisteanna faoi chearta an duine agus comhionannais ba cheart dúinn díriú orthu?

Ba mhaith linn dearcthaí a chloisteáil ó mheascán daoine, grúpaí agus eagraíochtaí in Éirinn a bhfuil spéis acu in aghaidh a thabhairt ar an idirdhealú, agus i gcearta an duine agus an comhionannas a chur chun cinn agus a chosaint in Éirinn, agus/nó a oibríonn chun é sin a dhéanamh. Cabhróidh an méid a roinneann tú linn bonn eolais a chur faoinár dtosaíochtaí agus an cur chuige ba cheart dúinn a ghlacadh sna blianta amach romhainn chun cearta an duine agus an comhionannas a chur chun cinn agus a chosaint in Éirinn.

Aighneacht a Dhéanamh

Tá cúpla bealach le páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo.

  1. Aighneacht i Scríbhinn

Is féidir le heagraíochtaí nó daoine aonair aighneacht i scríbhinn a dhéanamh ar dhá bhealach:

  • Suirbhé comhairliúcháin a fhreagairt ar líne – ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla;
  • Suirbhé comhairliúcháin a fhreagairt ar theimpléad Word – ar fáil i nGaeigle agus i mBéarla;
  1. Aighneacht ar Fhíseán

Má theastaíonn uait aighneacht ar fhíseán a dhéanamh (3 nóiméad ar a mhéad) 123, uaslódáil d’fhíseán anseo [insert link to upload portal]. Ba mhór againn aighneachtaí ar fhíseán a fháil i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann.

Spriocdháta

Tá an comhairliúchán seo dúnta anois. Táimid ag athbhreithniú na bhfreagraí a chuirtear isteach chugainn, le buíochas.

Bhí an dáta deiridh d’aighneachtaí an 6 Lúnasa 2021.