Tosaíochtaí Straitéiseacha

Tosaíocht Straitéiseach 1: Cearta na ndaoine aonair a bhfuil na constaicí is mó ina mbealach chun ceartas a bhaint amach a chosaint

Cuspóirí

 • A chinntiú trí fheachtais eolais phoiblí agus teagmháil idirghníomhach dhigiteach go bhfuil tuiscint fhorleathan ar chearta agus comhionannas daoine aonair agus ar na bealaí chun iad a bhaint amach;
 • An t-eolas, na scileanna agus an fhaisnéis a theastaíonn a thabhairt do dhaoine a bhfuil idirdhealú agus sárú ar chearta an duine rompu chun a gcearta a bhaint amach;
 • Cabhrú le daoine aonair i gcásanna a bhfuil imní faoi leith fúthu chun a gcearta a bhaint amach trínár gcumhachtaí forfheidhmithe.

Torthaí

 • Feasacht níos fearr i measc an phobail ar chearta agus comhionannas agus tuiscint ar na mbealaí chun iad a bhaint amach;
 • Rannpháirtíocht níos mó idir foireann an Choimisiúin agus na daoine sin a bhfuil na constaicí is mó ina mbealach chun ceartas a bhaint amach trí Do Chearta agus pointí rochtana eile;
 • Dlíthíocht straitéiseach éifeachtach, lena n-áirítear úsáid ár bhfeidhme amicus curiae os comhair na nUaschúirteanna.

 

Tosaíocht Straitéiseach 2: Tionchar a imirt ar reachtaíocht, beartas agus cleachtas

Cuspóirí

 • An rialtas, comhlachtaí poiblí, gníomhaireachtaí agus gnóthaí a thabhairt chun cuntais;
 • Leanúint ar aghaidh ag forbairt cinnteoireacht bunaithe ar fhianaise trí chlár taighde gníomhach agus leanúnach;
 • Ár gcumhachtaí forfheidhmithe a úsáid, lena n-áirítear tabhairt faoi fhiosrúchán, de réir mar is cuí agus is oiriúnaí, agus tosú, ag cur Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine i bhfeidhm.

Torthaí

 • Tionchar níos fearr ag ár n-idirghabhálacha ar fud na bhfeidhmeanna ar fad;
 • Feasacht níos airde faoi Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine agus cur i bhfeidhm feabhsaithe an dualgais sin;
 • Comhlíonadh éifeachtach Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine trí fhorfheidhmiú.

Tosaíocht Straitéiseach 3: Plé leis na príomheagraíochtaí chun aghaidh a thabhairt ar idirdhealú agus sárú ar chearta an duine

Cuspóirí

 • Rannpháirtíocht an phobail in obair an Choimisiúin a mhéadú;
 • Caidrimh leis an tsochaí shibhialta a threisiú agus timpeallacht chumasaithe a chothú d’fhorbairt chearta an duine, lena n-áirítear trí struchtúir fhoirmiúla na gcoistí comhairleacha;
 • Plé le haon eagraíocht a bhaineann lenár sainordú agus ár dtosaíochtaí straitéiseacha a chur chun cinn.

Torthaí

 • Measann an tsochaí shibhialta, páirtithe leasmhara eile agus daoine aonair go bhfuil an Coimisiún oscailte, freagrúil agus measúil;
 • Leathnaíonn an Coimisiún eolas ar ár gcuid oibre go náisiúnta agus cuirimid le daoine sa mhórphobal ag úsáid ár gcumhachtaí cúnamh dlí;
 • Fanann an Coimisiún ar an eolas faoi cheisteanna chearta an duine agus comhionannais atá ag teacht chun cinn agus bímid ag súil leo roimh ré.

 

Tosaíocht Straitéiseach 4: Caighdeán an idirphlé ar cheisteanna chearta an duine agus comhionannais a ardú agus raon an idirphlé sin a fhairsingiú

Cuspóirí

 • Cultúr láidir agus roinnte measa ar chearta an duine, comhionannas agus tuiscint idirchultúrtha a éascú, lena n-áirítear trí oideachas, go háirithe tuiscint an aosa óig;
 • Tuiscint ar chearta an duine mar chearta gaolmhara agus idirspleácha a chur chun cinn, le béim faoi leith ar chearta socheacnamaíocha;
 • Bheith ag súil le cúrsaí roimh ré, iad a shainaithint agus aird a tharraingt orthu, ionas gur féidir leis an gCoimisiún freagairt go cuí do chúrsaí chearta an duine agus comhionannais sa Stát.

Torthaí

 • Léiríonn tomhais ar mheon an phobail go bhfuil tuiscint ar luach na héagsúlachta agus meas ar chearta an duine agus comhionannas;
 • Tionchar dearfach ar dhearcthaí gach duine maidir le cearta, comhionannas agus tuiscint idirchultúrtha;
 • Tionchar dearfach ar raon agus ar ábhar an chuir agus cúitimh phoiblí chun a chinntiú go bhfuil meas ar chearta an duine ar fud ardáin uile na meán.

Ráiteas Straitéise 2019  - 2021 [GA]