Luachanna

Neamhspleáchas

Is comhlacht neamhspleách é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas i bhfeidhmíocht a fheidhmeanna agus tugann sé faoina shainordú le crógacht, le déine agus le cothroime.

Cuntasacht

Tá Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas go hiomlán tiomanta do luachanna na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta don phobal agus don Oireachtas.

Rannpháirteachas

Cinnteoimid na caighdeáin rochtana agus tacaíochta is airde do dhaoine a bhfuil cearta acu, ag cruthú timpeallachta a chumasaíonn rannpháirteachas gníomhach, go háirithe rannpháirteachas iad siúd is lú buntáiste, chun iad a chumasú lena gcearta daonna a bhaint amach agus a gcomhionannas a dhaingniú.

Cearta an Duine, Comhionannas agus Neamh-idirdhealú

Feidhmímid ar bhunús an Achta fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014 – tá an Coimisiún tiomanta do bhunphrionsabail an chomhionannais, an neamh-idirdhealaithe agus dhoroinnteacht chearta an duine.

Cearta agus Caighdeáin

Cuirfimid Éire ar thús cadhnaíochta i ndea-chleachtas chearta an duine agus an chomhionannais trí na caighdeáin is airde de chosaint chearta an duine agus an chomhionannais a chur i bhfeidhm.

Dínit agus Meas

Mar Choimisiún, caithfimid leis an bpobal, le páirtithe leasmhara, lenár bhfoireann agus lena chéile le comhbhá, le dínit agus le meas inár n-obair agus inár n-idirghníomhaíochtaí ar fad.