Cothromaíocht oibre is saoil

Tairbhí

Cuireann cothromaíocht oibre is saoil tairbhí ar fáil sa láthair oibre chomh maith le tairbhí d’fhostaithe.

Má bhíonn cothromaíocht oibre is saoil ann:

 • feabhsaítear coinneáil fostaithe, lena n‑áirítear i gcúinsí deacra geilleagracha
 • tógtar meanma agus táirgiúlacht sa láthair oibre
 • tacaítear le comhionannas sa láthair oibre agus le rannpháirtíocht sa láthair oibre i measc fostaithe éagsúla ó gach foras, idir inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, aois, mhíchumas, chlaonadh gnéasach, chine, reiligiún agus bhallraíocht i bpobal an Lucht Siúil;
 • cuirtear go háirithe
  • le hoibrithe níos sine atá ag lorg scor céimithe
  • le hoibrithe imirceacha agus le hoibrithe as mionlaigh eitneacha eile atá ag lorg solúbthachta ina laethanta saoire agus nuair a theastaíonn uathu dualgais reiligiúnacha nó chultúrtha a chomhlíonadh
  • le daoine a bhfuil dualgais chúraim orthu atá ag iarraidh an cúram agus obair íoctha araon a dhéanamh
  • le fostaithe faoi mhíchumas atá ag lorg freastal réasúnta ar a riachtanais shonracha.

Cuireann cothromaíocht oibre is saoil an líon is mó tairbhí ar fáil nuair a fheileann na roghanna atá ar fáil do riachtanais na heagraíochta agus a cuid fostaithe.

Cothromaíocht Oibre is Saoil a Bhaint Amach

Má tá na tairbhí a bhaineann le hinfheistiú i gcothromaíocht oibre is saoil le baint amach i gceart, moltar go n‑eagrófaí socruithe cothromaíocht oibre is saoil ar bhonn córasach mar seo a leanas:

 • go bhfuil beartas cothromaíocht oibre is saoil ag an eagraíocht ina leagtar amach a cur chuige i leith cothromaíocht oibre is saoil
 • go bhforbraíonn an eagraíocht clár cothromaíocht oibre is saoil ina sainaithnítear na socruithe is oiriúnaí do riachtanais an ghnólachta agus na bhfostaithe
 • go dtugann an eagraíocht faoi oiliúint cothromaíocht oibre is saoil do bhainisteoirí agus d’fhostaithe
 • go gcuireann an eagraíocht tacaíochtaí cothromaíocht oibre is saoil i bhfeidhm ionas gur féidir socruithe cothromaíocht oibre is saoil a chur i bhfeidhm go héifeachtach.

Tugann na huirlisí thíos bealaí inar féidir na ceithre réimse sin a fhorbairt.

Please note that these factsheets are for information only. They do not constitute legal advice and should not be treated as such.