Cothromaíocht oibre is saoil - IHREC - Irish Human Rights and Equality Commission

Cothromaíocht oibre is saoil

Tairbhí

Cuireann cothromaíocht oibre is saoil tairbhí ar fáil sa láthair oibre chomh maith le tairbhí d’fhostaithe.

Má bhíonn cothromaíocht oibre is saoil ann:

 • feabhsaítear coinneáil fostaithe, lena n‑áirítear i gcúinsí deacra geilleagracha
 • tógtar meanma agus táirgiúlacht sa láthair oibre
 • tacaítear le comhionannas sa láthair oibre agus le rannpháirtíocht sa láthair oibre i measc fostaithe éagsúla ó gach foras, idir inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, aois, mhíchumas, chlaonadh gnéasach, chine, reiligiún agus bhallraíocht i bpobal an Lucht Siúil;
 • cuirtear go háirithe
  • le hoibrithe níos sine atá ag lorg scor céimithe
  • le hoibrithe imirceacha agus le hoibrithe as mionlaigh eitneacha eile atá ag lorg solúbthachta ina laethanta saoire agus nuair a theastaíonn uathu dualgais reiligiúnacha nó chultúrtha a chomhlíonadh
  • le daoine a bhfuil dualgais chúraim orthu atá ag iarraidh an cúram agus obair íoctha araon a dhéanamh
  • le fostaithe faoi mhíchumas atá ag lorg freastal réasúnta ar a riachtanais shonracha.

Cuireann cothromaíocht oibre is saoil an líon is mó tairbhí ar fáil nuair a fheileann na roghanna atá ar fáil do riachtanais na heagraíochta agus a cuid fostaithe.

Cothromaíocht Oibre is Saoil a Bhaint Amach

Má tá na tairbhí a bhaineann le hinfheistiú i gcothromaíocht oibre is saoil le baint amach i gceart, moltar go n‑eagrófaí socruithe cothromaíocht oibre is saoil ar bhonn córasach mar seo a leanas:

 • go bhfuil beartas cothromaíocht oibre is saoil ag an eagraíocht ina leagtar amach a cur chuige i leith cothromaíocht oibre is saoil
 • go bhforbraíonn an eagraíocht clár cothromaíocht oibre is saoil ina sainaithnítear na socruithe is oiriúnaí do riachtanais an ghnólachta agus na bhfostaithe
 • go dtugann an eagraíocht faoi oiliúint cothromaíocht oibre is saoil do bhainisteoirí agus d’fhostaithe
 • go gcuireann an eagraíocht tacaíochtaí cothromaíocht oibre is saoil i bhfeidhm ionas gur féidir socruithe cothromaíocht oibre is saoil a chur i bhfeidhm go héifeachtach.

Tugann na huirlisí thíos bealaí inar féidir na ceithre réimse sin a fhorbairt.

Please note that these factsheets are for information only. They do not constitute legal advice and should not be treated as such.