Human Rights and Equality Grant Scheme

Tugann an tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014 cumhachtaí don Choimisiún chun maoiniú deontais a thabhairt do chomhlachtaí chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí áirithe chun cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn in Éirinn. Cuireann na tosaíochtaí a leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2022–2024 de chuid an Choimisiúin bonn eolais faoi théamaí mhaoiniú na bliana seo.

Scéim Deontas 2022–2023

Ina Ráiteas Straitéise le haghaidh 2022–24, leagann an Coimisiún amach cúig thosaíocht straitéiseacha.

Díreofar scéim deontas na bliana seo ar thacú le tionscadail faoi dhá cheann de na tosaíochtaí sin:

 • Tosaíocht Straitéiseach a hAon: Comhionannas Geilleagrach.Faoin téama Comhionannas Geilleagrach, beidh an Coimisiún ag tacú go sonrach le tionscadail a chuireann le dul chun cinn a dhéanamh ar chomhionannas geilleagrach níos fearr maidir le ceann amháin de na topaicí seo nó meascán díobh: tithíocht/cóiríocht, fostaíocht, ioncam nó cúramóirí;
 • Tosaíocht Straitéiseach a Cúig: Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine.Faoin Tosaíocht seo, díreoidh an Coimisiún ar thacú le tionscadail a thacaíonn le comhlíonadh Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine (an Dualgas).

Tosaíocht leathan is ea tacú leis na daoine agus na grúpaí a mbíonn na constaicí is mó ina mbealach chun a gcearta a bhaint amach agus is lú a chloistear, agus iad siúd a chumasú.  Áirítear leo sin daoine atá i mbaol idirdhealú a chosnaítear faoi na naoi bhforas i reachtaíocht chomhionannais na hÉireann: inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, aois, gnéaschlaonadh, míchumas, cine, reiligiún, duine den Lucht Siúil, agus daoine atá i mbaol bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta.

Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún snáithe nua maoinithe leis i mbliana a dhíríonn go sonrach ar ghrúpaí sochaí sibhialta áitiúla.

Cén maoiniú atá ar fáil?

Beidh €400,000 ar fáil i mbliana faoi dhá shnáithe. Beidh €350,000 ar fáil le haghaidh Shnáithe a hAon agus beidh €50,000 ar fáil le haghaidh Shnáithe a Dó.

 • Soláthraíonn Snáithe a hAon deontais bheaga suas le €6,000 agus deontais ghinearálta suas le €20,000 le haghaidh gach eagraíochta sochaí sibhialta a oibríonn chun cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn.
 • Tá Snáithe a Dó nua, agus soláthrófar deontais suas le €5,000 d’eagraíochtaí sochaí sibhialta áitiúla a oibríonn chun cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Tá deontais ar oscailt d’eagraíochtaí sochaí sibhialta, grúpaí faoi stiúir daoine a bhfuil cearta acu agus pobal, agus ceardchumainn ar fud na tíre, a mholfaidh tograí chun daoine a chumasú chun a gcearta a thuiscint agus a éileamh. Áirítear leo sin daoine atá i mbaol idirdhealú a chosnaítear faoi na naoi bhforas i reachtaíocht chomhionannais na hÉireann: inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, aois, gnéaschlaonadh, míchumas, cine, reiligiún, duine den Lucht Siúil, agus daoine atá i mbaol bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta.

Conas is féidir liom iarratas a dhéanamh ar dheontas?

Caithfear iarratais ar dheontas a chur isteach, ina n-iomláine, ar an bhfoirm iarratais a sholáthraítear.

Léigh an treoircháipéis iomlán chun cúnamh a fháil agus d’iarratas á chomhlánú agat.

Ní bhreithneoidh an painéal measúnaithe ábhar breise.

Is é an dáta deiridh d’iarratais a bheith faighte Dé Céadaoin, 18 Bealtaine 2021, ag a 3.00 i.n. go beacht, agus ní féidir le heagraíochtaí incháilithe ach iarratas amháin ar a mhéad a chur isteach. 

Is féidir iarratais a chur isteach:

 • Ar ríomhphost: grants@ihrec.ie (úsáid an líne ábhair ‘Scéim Deontas Chearta an Duine agus Comhionannais, 2022–23 agus Téama [A, nó B])
 • Sa phost: Faoi bhráid: An Fhoireann Deontas
 • Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
 • 16–22 Sráid na Faiche
 • Baile Átha Cliath 7

Tabhair faoi deara:

 • Caithfear iarratais a chuirtear ar ríomhphost a fháil i mbosca isteach ríomhphost na ndeontas (grants@ihrec.ie) faoin sprioc-am agus dáta deiridh a shonraítear.
 • Caithfear iarratais a chuirtear sa phost nó le cúiréir a fháil faoin sprioc-am agus dáta deiridh.
 • Ní ghlacfar le hiarratais ar a bhfuil postmharc an dáta deiridh, má thagann siad i ndiaidh an sprioc-ama.
 • Ní dhéanfar iarratais a thagann sa phost/le cúiréir nó a fhaightear i mbosca isteach ríomhphost na ndeontas i ndiaidh an ama agus an dáta sin a mheas i gcás ar bith.

Cáipéisí Deontais

Treoircháipéisí Deontais

Foirm Iarratais ar Dheontas

Seisiúin Faisnéise Ar Líne d’Iarratasóirí

Reáchtálfaimid roinnt seisiún faisnéise, ar Zoom, chun sonraí faoin Scéim Deontas a sholáthar d’iarratasóirí ionchasacha ar spéis leo iarratas a dhéanamh.

Beidh siad seo ar siúl ó 10am go 11.30am  ar:

 • 22 Aibreán
 • 26 Aibreán
 • 27ú Aibreán

Conas clárú do Sheisiún Faisnéise Scéim Deontais

Cláraigh le haghaidh seisiún eolais trí ríomhphost a sheoladh chuig events@ihrec.ie le dáta an tseisiúin ar mhaith leat freastal air i líne an ábhair.
Cuir in iúl dúinn le do thoil nuair a chláraíonn tú má tá tú sásta go ndéanfaí teagmháil leat le haghaidh imeachtaí eile.

Riachtanais Speisialta

Nuair atá tú ag clárú ná bíodh drogall ort a chur in iúl dúinn má tá aon riachtanais speisialta agat, mar shampla, inrochtaineacht, ateangaireacht Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL). Cabhróidh sé seo linn inár n-ullmhúcháin do na himeachtaí.

Íoslódálacha

Lógó na Scéime Deontas (daite)

Lógó na Scéime Deontas (trédhearcach)

Treoirlínte – Lógó an Choimisiúin a Úsáid