Human Rights and Equality Grant Scheme

Tugann an tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014 cumhachtaí don Choimisiún chun maoiniú deontais a thabhairt do chomhlachtaí chun tabhairt faoi ghníomhaíochtaí áirithe chun cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn in Éirinn. Cuireann na tosaíochtaí a leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2022–2024 de chuid an Choimisiúin bonn eolais faoi théamaí mhaoiniú na bliana seo.

Scéim Deontas 2022–2023

Ina Ráiteas Straitéise le haghaidh 2022–24, leagann an Coimisiún amach cúig thosaíocht straitéiseacha.

Díreofar scéim deontas na bliana seo ar thacú le tionscadail faoi dhá cheann de na tosaíochtaí sin:

  • Tosaíocht Straitéiseach a hAon: Comhionannas Geilleagrach.Faoin téama Comhionannas Geilleagrach, beidh an Coimisiún ag tacú go sonrach le tionscadail a chuireann le dul chun cinn a dhéanamh ar chomhionannas geilleagrach níos fearr maidir le ceann amháin de na topaicí seo nó meascán díobh: tithíocht/cóiríocht, fostaíocht, ioncam nó cúramóirí;
  • Tosaíocht Straitéiseach a Cúig: Dualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine.Faoin Tosaíocht seo, díreoidh an Coimisiún ar thacú le tionscadail a thacaíonn le comhlíonadh Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chomhionannas agus Cearta an Duine (an Dualgas).

Tosaíocht leathan is ea tacú leis na daoine agus na grúpaí a mbíonn na constaicí is mó ina mbealach chun a gcearta a bhaint amach agus is lú a chloistear, agus iad siúd a chumasú.  Áirítear leo sin daoine atá i mbaol idirdhealú a chosnaítear faoi na naoi bhforas i reachtaíocht chomhionannais na hÉireann: inscne, stádas sibhialta, stádas teaghlaigh, aois, gnéaschlaonadh, míchumas, cine, reiligiún, duine den Lucht Siúil, agus daoine atá i mbaol bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta.

Dá bhrí sin, chuir an Coimisiún snáithe nua maoinithe leis i mbliana a dhíríonn go sonrach ar ghrúpaí sochaí sibhialta áitiúla.

Riachtanais Speisialta

Nuair atá tú ag clárú ná bíodh drogall ort a chur in iúl dúinn má tá aon riachtanais speisialta agat, mar shampla, inrochtaineacht, ateangaireacht Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL). Cabhróidh sé seo linn inár n-ullmhúcháin do na himeachtaí.

Íoslódálacha

Lógó na Scéime Deontas (daite)

Lógó na Scéime Deontas (trédhearcach)

Treoirlínte – Lógó an Choimisiúin a Úsáid