Tá fadhb agam maidir le pá cothrom

Tá sé de cheart agat pá cothrom a fháil de bharr obair chomh-chineáil.

Is trí na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998-2015, (‘na hAchtanna’) a dhéileáiltear le comhionannas san áit oibre, lena n-áirítear pá cothrom.  Cuid de chonradh fostaíochta gach duine is ea pá comhionann ar obair chomh-chineáil.  Baineann sé le gach ceann de na naoi bhforas atá cuimsithe ag na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta.

Sainmhínítear obair chomh-chineáil mar obair a dhéantar faoi na dálaí céanna nó faoi dhálaí den chineál céanna is a dhéanann fostaí eile, ar féidir í a hidirmhalartú le hobair fostaí eile, nó go bhfuil an luach céanna ag baint léi is atá ag obair a dhéanann fostaí eile.

Is féidir le fostóirí rátaí éagsúla pá téarfa a íoc le dhaoine d'aoiseanna éagsúla má thagann deireadh lena a gcuid post.  Ní hidirdhealú é sin ar fhoras aoise.

Forálann Acht na bPinsean 1990 (arna leasú) an prionsabal um chaitheamh go cothrom le daoine maidir le pinsin.  Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi ghnéithe eile a bhaineann le pinsin agus le cearta pinsean, déan teagmháil leis an Údarás Pinsean.

An dóigh leat go ndearnadh leithcheal ort nó go bhfuil leithcheal á dhéanamh ort ó thaobh pá comhionann?