Bhaineann m’fhadhb le sláinte mheabhrach

Clúdaíonn na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 daoine a bhfuil fadhbanna maidir le sláinte mheabhrach acu (‘Na hAchtanna’).  Cuimsítear iad faoin bhforas míchumais, atá ar cheann amháin de na naoi bhforas atá cuimsithe faoi na hAchtanna.  Tá dúlagar, strus agus imní ar na cineálacha deacrachtaí meabhairshláinte a d'fhéadfaí a mheas mar mhíchumas.

Sampla Briseann fostóir fostaí óna p(h)ost fad atá sé nó sí ar saoire bhreoiteachta de bhar dúlagair.  Ní bristear daoine eile óna bpoist atá ar saoire bhreoiteachta de bharr riochtaí sláinte eile.

Éilíonn an dlí go gcaithfidh fostóirí bearta oiriúnacha a ghlacadh le freastal ar riachtanais oibrithe agus iarratasóirí ar phoist atá faoi mhíchumas.

Ciallaíonn sé seo go gcaithfidh fostóirí bearta praiticiúla a chur i bhfeidhm lena n-áirithiú go mbeidh na rudaí is gá dóibh ag daoine a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu, chun go mbeidh siad in ann an jab a dhéanamh cosúil le daoine eile.

Ní gá d’fhostóirí duine a fhostú, a chur chun cinn, a choinneáil nó oiliúint a chur ar fáil dó nó dí mura bhfuil an té sin in ann jab faoi leith a dhéanamh.  Ach ní féidir leo cinneadh a dhéanamh nach bhfuil an duine in ann jab a dhéanamh gan a fhéachaint an bhfuil bearta oiriúnacha ann a thacódh leis an duine an jab a dhéanamh. Chomh maith leis sin, ní gá d'fhostóirí bearta a dhéanamh dá gcuirfeadh na bearta sin ualach díréireach orthu.

Bíonn sé deacair ar fhostóirí fios a bheith acu cad iad na bearta oiriúnacha ar cheart dóibh a chur ar fáil mura mbíonn a fhios acu go bhfuil deacracht mheabhairshláinte agat.

An dóigh leat gur fhulaing tú idirdhealú san áit oibre de bharr deacracht mheabhairshláinte?