Tá fadhb agam maidir le híospairt

Íospairt a bhíonn ann nuair a bhristear duine as a p(h)ost, nó nuair a chaitheann an fostóir go dona leis/léi, toisc go ndearna an duine sin gearán faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta nó faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann.

Tá íospairt in aghaidh an dlí. Is sna hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998-2015, (‘na hAchtanna’) a dhéileálann le híospairt.

Íospairt a bhíonn ann má chaitear go diúltach leat nó má bhristear as do phost thú toisc:

  • go ndearna tú gearán faoi idirdhealú in aghaidh d’fhostóir
  • go raibh páirt agat i gcás idirdhealaithe ag an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre
  • gur chabhraigh tú le chomh-oibrí gearán a dhéanamh maidir le hidirdhealú
  • gur cuireadh do chuid oibre i gcomparáid le hobair duine a bhí páirteach i ngearán a dhéanamh
  • go raibh páirt agat mar fhinné i gcás idirdhealaithe ag an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre
  • go ndearna tú gearán faoi idirdhealú os comhair cúirte
  • gur inis tú do d’fhostóir go bhfuil sé ar intinn agat aon cheann de na rudaí a dhéanamh atá luaite ar an liosta seo.

An dóigh leat go gur imríodh leatrom ort de bharr aon cheann de na fáthanna sin?