Míniú ar “príomhchúramóir, nó tuismitheoir duine faoi mhíchumas a bhfuil cúram leanúnach de dhíth air/uirthi”

Tá príomhchúramóir, nó tuismitheoir, duine faoi mhíchumas a bhfuil cúram leanúnach de dhíth air/uirthi cuimsithe faoin bhforas stádais teaghlaigh atá ar cheann de na naoi bhforas atá cosanta faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, 1998-2015 (‘na hAchtanna’).

Déileáiltear sna hAchtanna le cineálacha éagsúla leithcheala san áit oibre.

Le bheith cuimsithe faoin gcosaint atá sna hAchtanna, ní mór do phríomhchúramóir, nó do thuismitheoir, duine faoi mhíchumas a bheith ina c(h)ónaí leis an duine dá bhfuil cúram á thabhairt.

Mar sin féin, má tá leithcheal á dhéanamh ort san áit oibre toisc gur fios gur tú príomhchúramóir nó tuismitheoir duine atá faoi mhíchumas ach nach bhfuil tú i do chónaí leis/léi, d’fhéadfaí gur leithcheal trí bheith bainteach nó leithcheal de bharr líomhna atá ann.

Sampla Diúltaíonn fostóir ardú céime a thabhairt do dhuine mar tá deacrachtaí meabhairshláinte ag duine dá t(h)eaghlach. Ní bheidh ar chumas an oibrí déileáil leis an strus a bhaineann le freagrachtaí breise, dar leis an bhfostóir.

An bhfuil tú den tuairim go ndearnadh an cineál seo leithcheala ort?