Tá fadhb agam le club

Tarlaíonn idirdhealú i gcás earraí agus seirbhísí nuair nach gcaitear chomh maith leat agus a chaitear le duine eile, mar gheall ar cé thú féin.  Tá cineálacha áirithe idirdhealaithe maidir le catagóirí sonracha daoine in aghaidh an dlí faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2018 (‘na hAchtanna’). Tá clubanna i measc na seirbhísí a chlúdaíonn na hAchtanna.

Tá rialacha difriúla sna hAchtanna ag brath ar an gcineál club atá i gceist. Tá dhá chineál club ann:

  • Clubanna neamhchláraithe, nach mbíonn ceadúnas acu chun alcól a dhíol
  • Clubanna cláraithe, a mbíonn ceadúnas acu chun alcól a dhíol

Clubanna neamhchláraithe

Ní féidir le clubanna neamhchláraithe idirdhealú a dhéanamh faoi aon cheann de na naoi bhforas a chlúdaítear sna hAchtanna nuair atá earraí agus seirbhísí á gcur ar fáil don phobal, nó do chuid den phobal.

Tá roinnt cásanna faoi na hAchtanna inar féidir le clubanna neamhchláraithe caitheamh ar bhealach difriúil le daoine.  Tugtar díolúintí orthu siúd. Tá níos mó eolais faoi dhíolúintí faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann ar fáil anseo a leanas:

Is féidir gearán a dhéanamh faoi chlub neamhchláraithe a dhéanann idirdhealú ort ach dul go dtí an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.

Léigh níos mó faoin gcaoi le gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.

Clubanna cláraithe

Ní féidir le clubanna cláraithe idirdhealú a dhéanamh faoi aon cheann de na naoi bhforas a chlúdaítear sna hAchtanna agus a bhaineann le hearraí agus seirbhísí a chur ar fáil don phobal, nó do chuid den phobal.

Mar shampla Cuireann club cláraithe áis pháirceála ar fáil nach mbíonn ar fáil do bhaill an chlub amháin, ach don phobal i gcoitinne. Bíonn an tseirbhís sin ar fáil don phobal go hiondúil. Dá bhrí sin, ba cheart an gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.

Ach má bhaineann an t‑idirdhealú le rialacha an chlub chláraithe, ar nós cé atá in ann ballraíocht a bhaint amach, nó coinníollacha na ballraíochta, caithfear an gearán a dhéanamh leis an gCúirt Dúiche.

Léigh níos mó faoin gcaoi le gearán a dhéanamh leis an gCúirt Dúiche.

Tá roinnt cásanna faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2018 inar féidir caitheamh ar bhealach difriúil le daoine i gcás clubanna cláraithe.  Tugtar díolúintí orthu siúd.  Is iad na príomhchineálacha díolúintí a bhaineann le clubanna cláraithe:

  • Clubanna le haghaidh catagóir áirithe daoine a dtugtar cosaint dóibh faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann: Mar shampla, ní idirdhealú é club a reáchtáil do dhaoine GLEN.
  • Imeachtaí speisialta: Mar shampla, is féidir le club leadóige comórtas d’fhir a reáchtáil, fad is go bhfuil comórtas do mhná aige freisin. Is féidir leis imeachtaí a eagrú do pháistí amháin, nó do dhaoine faoi mhíchumas.  Seachas i gcás inscne, ní gá don chlub imeacht eile a eagrú i dteannta an imeachta speisialta, ar nós comórtas do dhaoine níos sine.
  • Cineálacha difriúla ballraíochta: Mar shampla, is féidir le club ballraíocht iomlán, ballraíocht seachbhuaice, agus mar sin de, a chur ar fáil.
  • Daoine a fágadh ar lár cheana: Mar shampla, féadfaidh clubanna gailf nár lig do mhná a bheith ina mbaill cheana rátaí speisialta ballraíochta a thairiscint chun iad a mhealladh anois.

 

An gceapann tú go ndearnadh idirdhealú ort i gcás club?