I have an issue about education

Tá sé in aghaidh an dlí, faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2018 (‘na hAchtanna’), d’fhorais oideachais idirdhealú a dhéanamh ar cheann ar bith de na naoi bhforas.

Áirítear le forais oideachais seirbhísí réamhscoile, bunscoileanna nó meánscoileanna, agus institiúidí a chuireann oideachas leantach nó tríú leibhéal ar fáil, ollscoileanna mar shampla.  Tá forais phoiblí agus phríobháideacha araon i gceist leis.

Clúdaítear gairmoiliúint faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998–2015, seachas faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann.

Tá sé in aghaidh an dlí d’fhoras oideachais idirdhealú a dhéanamh maidir le:

 • iontrálacha
 • Rochtain ar aon chúrsa, saoráid nó sochar a chuireann sé ar fáil
 • Aon téarma nó coinníoll eile a bhaineann le rannpháirtíocht
 • díbirt scoláire, nó smachtbhanna ar bith eile in aghaidh scoláire

Ach tá roinnt cásanna faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann inar féidir caitheamh ar bhealach difriúil le daoine i scoileanna, i gcoláistí nó in institiúidí tríú leibhéal.

Tugtar díolúintí orthu sin. Áirítear ina measc siúd, mar shampla:

 • Inscne: Féadfar bunscoileanna agus meánscoileanna a rith do chailíní nó do bhuachaillí amháin.
 • Reiligiún: Féadfaidh bunscoileanna agus meánscoileanna tús áite a thabhairt do scoláirí ó reiligiún faoi leith. Is féidir leo diúltú gan glacadh le duine ag a bhfuil reiligiún difriúil, fad is go bhfuil siad in ann a chruthú go bhfuil sé sin riachtanach d’éiteas reiligiúnach na scoile.  Ní diúltú é má tá an scoil lán agus go gcuirtear an t‑iarrthóir ar liosta feithimh.
 • Reiligiún agus inscne: Is féidir le háiteanna a chuireann oiliúint ar fáil do mhinistrí reiligiúin glacadh le scoláirí d’inscne amháin agus de chreideamh reiligiúnach ar leith.
 • Aois: Is féidir le háiteanna a chuireann oideachas ar dhaoine fásta caitheamh le mic léinn aibí ar bhealach difriúil chun iad a spreagadh le freastal orthu. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh riachtanais iontrála níos éasca ann do mhic léinn aibí ná mic léinn a thagann díreach ón scoil.
 • Míchumas: Caithfidh an scoil nó coláistefreastal réasúnta a chur ar fáil do scoláirí faoi mhíchumas a dteastaíonn a leithéid uathu chun gur féidir leo a bheith rannpháirteach go hiomlán san oideachas. Ach is féidir le hionad oideachais caitheamh ar bhealach difriúil le scoláire faoi mhíchumas dá mbeadh sé dodhéanta nó an‑deacair scoláirí eile a mhúineadh mar gheall ar an gcineál míchumais atá ar an scoláire faoi mhíchumas.
 • Náisiúntacht: Is féidir le háiteanna a chuireann oideachas ar dhaoine fásta rialacha difriúla a chur i bhfeidhm maidir le táillí, iontrálacha agus deontais do scoláirí ar saoránaigh de thír lasmuigh den Aontas Eorpach iad.
 • Aois, inscne agus míchumas: Má tá saoráidí nó imeachtaí spóirt á gcur ar fáil, ní idirdhealú é caitheamh le daoine ar bhealach difriúil nuair is gá go réasúnta, de réir aoise, inscne nó míchumais.  Mar shampla, d’fhéadfaí comórtais a eagrú ar lá spóirt do chailíní nó do bhuachaillí d’aois áirithe amháin.

díolúintí eile ann faoi na hAchtanna, lena n‑áirítear:

An gceapann tú go ndearnadh idirdhealú ort?