Comhairliúchán poiblí ar dhréachtscéim teanga

Tá sé i gceist ag Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas ó aon pháirtithe leasmhara.

Is féidir aighneachtaí a chur faoinár mbráid in dhá bhealach:

  1. Comhlánaigh an suirbhé gearr seo
  2. Cuir aighneacht i scríbhinn chuig:

info@ihrec.ie

nó is féidir í a chur sa phost chuig:

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
16–22 Sráid na Faiche
Baile Átha Cliath 7
D07 CR20

Cuir in iúl dúinn freisin más féidir linn freastal ort le socruithe sonracha ar bith a teastaíonn uait chun an aighneacht seo a chur i gcrích.

Is é an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí 5.00 i.n. an 19 Eanáir 2018.

 ****

Public consultation on a draft language scheme

The Irish Human Rights and Equality Commission proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003.

The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish. The Irish Human Rights and Equality Commission now wishes to invite submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

Submissions are welcomed in two ways:

  1. Complete this short survey
  2. Send a written submission to:

info@ihrec.ie

or post to:

Irish Human Rights and Equality Commission
16 – 22 Green Street
Dublin 7
D07 CR20

Please also let us know if we can accommodate you with any specific arrangements you require to complete this submission.

The deadline for submissions is 5pm on 19 January 2018.