Tuarascáil Bhliantúil 2022

Tuarascáil Bhliantúil CoverCuimsítear an chéad bhliain dár Ráiteas Straitéise le haghaidh 2022–2024 sa Tuarascáil Bhliantúil seo.

Leagtar amach ann ár ngníomhaíochtaí i rith 2022 chun dul chun cinn a dhéanamh ar chúig thosaíocht straitéiseacha an Choimisiúin:

  1. Comhionannas geilleagrach
  2. Ceartas
  3. Meas agus aitheantas:
  4. Seasmhacht i leith na todhchaí
  5. Dualgas na hEarnála Poiblí