Scéim Teanga 2018 – 2021 / Language Scheme 2018 – 2021 - IHREC - Irish Human Rights and Equality Commission

Scéim Teanga 2018 – 2021 / Language Scheme 2018 – 2021

Tá aird mar is cuí tugtha ar na Treoirlínte a d’eisigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an scéim seo á hullmhú. Ina theannta sin, tugadh faoi phróiseas cuimsitheach comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara uile.

Tá Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas á threorú ag an bprionsabal gur cheart go mbeadh soláthar seirbhísí Gaeilge bunaithe ar:

  • an leibhéal bunúsach éilimh ar sheirbhísí ar leith i nGaeilge,
  • an tábhacht a bhaineann le cur chuige réamhghníomhach i soláthar seirbhísí dá leithéid, agus
  • acmhainní, lena n-áirítear acmhainní daonna agus airgeadais, agus cumas an chomhlachta an cumas riachtanach teanga a fhorbairt nó a rochtain.

Tá an scéim seo curtha le chéile leis an aidhm go gcomhlíonfaí gach oibleagáid ábhartha faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla atá ar  Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas ar bhonn céimnithe, tríd an scéim seo agus trí scéimeanna amach anseo.

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 Scéim Teanga 2018 – 2021