Deiseanna Gairme

Bunaíodh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (“CÉCDC”) in 2014 faoi Acht Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014 chun cearta an duine agus an comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn agus chun forbairt cultúir measa a spreagadh i leith chearta an duine, an comhionannas agus tuiscint idirchultúrtha sa Stát.

Cuireann CÉCDC fáilte roimh iarratais ar na poist seo a leanas:

  • Príomhoifigeach Cúnta - Taighde agus Sonraí (buan, post amháin)

  • Ardfheidhmeannach Dlí (buan, post amháin)

  • Feidhmeannach Dlí (buan, trí phost)

Príomhoifigeach Cúnta – Taighde agus Sonraí (TAG: IHR0419)

Ról tábhachtach bainistíochta in CÉCDC is ea ról an Phríomhoifigigh Chúnta - Taighde agus Sonraí agus tá sé ríthábhachtach chun dearadh agus seachadadh a dhéanamh ar chláir taighde agus sonraí inmheánacha agus a choimisiúnaítear go seachtrach agus chun fianaise a fhorbairt, a mhíniú agus a léiriú

Ardfheidhmeannach Dlí (TAG: IHR0519)

Beidh ról lárnach ag an Ardfheidhmeannach Dlí i bhforbairt agus bainistiú fhoireann tacaíochta agus chórais oifige na Rannóige Dlí.

Feidhmeannach Dlí (TAG: IHR0619)

Beidh ról lárnach ag an bhFeidhmeannach Dlí ó thaobh tacaíocht eagraíochtúil agus dlí a chur ar fáil d’fhoireann dlí CÉCDC.

Tuilleadh Eolais

Tá tuilleadh eolais faoi na róil seo, lena n-áirítear an Leabhrán Eolais d’Iarratasóirí, le fáil ar www.mazars.ie/Consulting/HRServices.

Ba cheart duit r-phost a chur chuig execrecruit@mazars.ie nó glao a chur ar +353 (1) 449 4400 má bhíonn aon cheisteanna agat faoi na róil seo.

D’Iarratas

Ba cheart iarratais a chur isteach ar líne ag www.mazars.ie/Consulting/HRServices agus ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh leo:

  1. Litir chumhdaigh ina dtugtar achoimre ar an bhfáth ar mian leat go gcuirfí san áireamh thú don phost seo agus an fáth a gcreideann tú go bhfuil do chuid scileanna agus taithí ag teacht le riachtanais an róil;
  2. CV cuimsitheach ina léirítear nithe ábhartha atá bainte amach agat agus an taithí bhainteach atá faighte agat i do ghairmréim go dtí seo.

Ní chuirfear iarratais neamhiomlána san áireamh.

Is é Mazars a bheidh ag bainistiú gach uile ghné den tionscadal earcaíochta seo thar ceann CÉCDC. Níor cheart aon fhiosruithe ná canbhasáil a dhéanamh go díreach le CÉCDC.

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: Dé hAoine, an 26 Iúil 2019 ag 5.00pm (Am Caighdeánach na hÉireann).

Fostóir comhionannas deiseanna is ea Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.