Deiseanna Gairme

Tá an Coimisiún ag lorg iarratas ar na poist seo a leanas:

  • Oifigeach Beartas agus Taighde (Ard-Oifigeach Feidhmiúcháin) (téarma seasta 18 mí, post amháin)
  • Oifigeach Beartas agus Taighde (Oifigeach Riaracháin) (buan, trí phost)
  • Oifigeach Rannpháirtíochta Straitéisí (Oifigeach Riaracháin) (buan, trí phost)

Bainisteoidh Mazars gach gné den tionscadal earcaíochta seo thar ceann an Choimisiúin. Níor cheart aon cheist ná canbhásáil a dhéanamh go díreach leis an gCoimisiún.

Oifigeach Beartas agus Taighde (AOF) (TAG: IHR0118)

Beidh ról lárnach ag Oifigeach Beartas agus Taighde (AOF) an Choimisiúin in anailís, taighde agus moltaí a thabhairt atá bunaithe ar fhianaise, a chomhlíonann na caighdeáin is airde, agus a chuirtear i láthair ar bhealach a théann i bhfeidhm agus a imríonn tionchar ar dhaoine eile.

Oifigigh Beartas agus Taighde (OR) (TAG: IHR0218)

Beidh ról lárnach ag na hOifigigh Beartas agus Taighde (OR) i gcabhrú leis an gCoimisiún ábhar beartas agus taighde a sholáthar atá bunaithe ar fhianaise agus a chomhlíonann na caighdeáin is airde.

Oifigigh Rannpháirtíochta Straitéisí (OR) (REF: IHR0318)

Beidh ról lárnach ag na hOifigigh Rannpháirtíochta Straitéisí i gcabhrú leis an gCoimisiún ábhar cumarsáide, rannpháirtíocht sheachtrach agus foilseacháin a sholáthar atá soiléir agus a théann i bhfeidhm ar dhaoine.

Tuilleadh Eolais

Tá níos mó eolais ar fáil faoi na róil seo, mar aon le Leabhrán Eolais d’Iarrthóirí, ar fáil ar www.mazars.ie (Cuardaigh an cód tagartha).

Ba cheart aon cheist faoi na róil seo a chur ar ríomhphost chuig execrecruit@mazars.ie nó ar an nguthán ar +353 (1) 449 4400

Bainisteoidh Mazars gach gné den tionscadal earcaíochta seo thar ceann an Choimisiúin. Níor cheart aon cheist ná canbhásáil a dhéanamh go díreach leis an gCoimisiún.

D’Iarratas

Caithfear iarratais a chur isteach ar líne ar www.mazars.ie/Consulting/HRServices agus ní mór go n-áireofaí i d’iarratas:

  1. Litir chumhdaigh ina dtugtar breac-chuntas ar an gcúis ar mhaith leat go gcuirfí san áireamh don phost seo thú agus an chaoi a gcomhlíonann do chuid scileanna agus taithí riachtanais an róil dar leat;
  2. CV cuimsitheach ina léirítear go soiléir d’éachtaí agus taighde ábhartha i do ghairm go dtí seo.

Spriocdháta d’iarratais: Dé Luain, 24 Meán Fómhair 2018 ag 17:00 am na hÉireann (meán-am Greenwich + 1).

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.