Comhairliúchán faoi Ráiteas Straitéise 2025–2027 de chuid Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Nóta: Tá an Spriocdháta d’aigheachtaí curtha siar go dtí 5in, Dé Luain, 22ú Aibreán 2024.

Is cúis áthais do Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas tús a chur leis an gcomhairliúchán poiblí chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt an chéad Ráitis Straitéise eile dár gcuid.

Mar chuid d’fhorbairt ár gcéad ráitis straitéise eile, a bheidh i bhfeidhm ó 2025 go 2027, táimid i mbun comhairliúchán forleathan leis an bpobal agus lenár bpríomhpháirtithe leasmhara.

Tá dualgas reachtúil orainn Ráiteas Straitéise a chur i dtoll a chéile gach trí bliana.

Beidh Ráiteas Straitéise 2022-2024, ár ráiteas straitéise reatha, i bhfeidhm go deireadh 2024.

Comhairliúchán le daoine aonair agus páirtithe leasmhara

Táimid ag lorg aighneachtaí ó dhaoine (daoine a bhfuil cearta acu), grúpaí sochaí sibhialta, comhlachtaí poiblí agus ó pháirtithe leasmhara eile a oibríonn chun an t-idirdhealú a dhíchur, agus cearta an duine agus an comhionannas a chur chun cinn agus a chosaint.

Tabharfaidh an méid a roinneann tú léargas ar na ceisteanna a chreideann tú gur cheart dúinn a chur san áireamh nuair atáimid ag forbairt ár dtosaíochtaí straitéiseacha do na chéad trí bliana eile.

Cén chaoi a ndéanfaidh mé aighneacht?

  1. Is féidir leat aighneacht a sheoladh i scríbhinn ar ár bhfoirm Word inrochtana.
  2. Is féidir leat aighneacht a sheoladh ar fhíseán trínár dtairseach slán agus na ceisteanna ar an bhfoirm seo mar threoir agat. Caithfidh na físeáin a bheith faoi bhun 3 nóiméad.

Tá an Spriocdháta d’aigheachtaí curtha siar go dtí 5in, Dé Luain, 22ú Aibreán 2024.

Aighneacht i scríbhinn

Chun aighneacht a sheoladh i scríbhinn, íoslódáil agus comhlánaigh ár bhfoirm Word inrochtana.

Is féidir an fhoirm seo a sheoladh chuig:

consultation@ihrec.ie

Úsáid an líne ábhair: “Aighneacht faoi Chomhairliúchán IHREC ar Ráiteas Straitéise 2025–2027”.

Is féidir an fhoirm seo a sheoladh sa phost freisin chuig:

Comhairliúchán ar Ráiteas Straitéise 2025–2027

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

16–22 Sráid na Faiche

Rotunda

Baile Átha Cliath 7 D07CR2

Tá an Spriocdháta d’aigheachtaí curtha siar go dtí 5in, Dé Luain, 22ú Aibreán 2024.

Aighneacht ar fhíseán

Má theastaíonn uait aighneacht ar fhíseán a dhéanamh (3 nóiméad ar a mhéad), i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann ina measc, uaslódáil d’fhíseán ar ár dtairseach slán ar líne.

Beidh ort an pasfhocal a thabhairt: Consultation

Tabhair faoi deara nach gá duit thú féin a chur in aithne san fhíseán, ach má tá tú ag déanamh ionadaíocht ar ghrúpa nó eagraíocht, chabhródh sé ainm an ghrúpa/na heagraíochta a thabhairt.

Nasc chun físeán a uaslódáil: https://ihrec.fs.gov.ie/url/StrategyConsultation2527
pasfhocal: Consultation

Tabhair faoi deara: nuair a chuireann tú físeán faoinár mbráid, toilíonn tú go n-úsáidfimid an fhaisnéis a thugann tú chun Ráiteas Straitéise 2025–2027 dár gcuid a fhorbairt.

Tá an Spriocdháta d’aigheachtaí curtha siar go dtí 5in, Dé Luain, 22ú Aibreán 2024.

An chaoi a n-úsáidfimid d’eolas

Ní roinnfear d’aighneachtaí ach go hinmheánach agus lenár gcomhairleoirí ceaptha chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt an chéad Ráitis Straitéise eile. Ní scaipfear d’aighneachtaí taobh amuigh den Choimisiún. Ní dhéanfar an fhaisnéis a thugtar a úsáid chun críoch ar bith eile. Stórálfar go daingean í agus ní choinneofar ach ar feadh 12 mhí í. Is mór againn do chuid ama agus d’ionchur luachmhar sa phróiseas comhairliúcháin seo.

Tá bosca toilithe sonrach a gcaithfidh tú tic a chur ann ar an bhfoirm, ach más aighneacht ar fhíseán atá i gceist, nuair a chuireann tú an físeán ar ár dtairseach slán, toilíonn tú go n-úsáidfimid an fhaisnéis a thugann tú chun Ráiteas Straitéise 2025–2027 dár gcuid a fhorbairt.

Naisc áisiúla

Íoslódáil an fhoirm Word inrochtana

Uaslódáil d’fhíseán ar ár tairseach slán pasfhocal: Consultation

Seol d’aighneacht chugainn ar ríomhphost

Léigh Ráiteas Straitéise 2022–2024 dár gcuid