Do Chearta

Má dhéantar idirdhealú ort, is féidir leat rud éigin a dhéanamh faoi.

Cosnaíonn dlíthe comhionannais na hÉireann daoine ar chineálacha áirithe idirdhealaithe, ciaptha agus gnéaschiaptha. Tá sé d’aidhm leo iad seo a chur chun cinn:

  • Comhdheiseanna oibre, nuair atá tú, mar shampla, ag cur isteach ar phost, i mbun oibre, ag cur isteach ar ardú céime nó ag lorg pá comhionann.
  • Cóir chomhionann nuair atá tú ag fáil earraí, seirbhísí, saoráidí agus cóiríochta, nuair atá tú, mar shampla, ag úsáid seirbhísí poiblí, ag lorg tithíochta, ag taisteal ar bhus, ag freastal ar an scoil nó ar an gcoláiste, nó ag dul isteach i dteach tábhairne.

Cuireann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta agus na hAchtanna um Stádas Comhionann cosc ar idirdhealú ar fhorais shonracha. Go hiondúil, tarlaíonn idirdhealú nuair a dhéileáiltear le duine le níos lú fabhair ná mar a dhéileáiltear le duine eile i gcás cosúil leis, mar go bhfuil siad difriúil ar cheann de na forais seo a leanas: Aois, Stádas Sibhialta, Míchumas, Stádas Teaghlaigh, Inscne, Comhaltas/Duine den Lucht Siúil, Cine, Creideamh, Gnéaschlaonadh. Níl feidhm ag an bhforas Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta ach faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann.

Má cheapann tú go ndearnadh idirdhealú ort, úsáid an treoir chéim ar chéim anseo thíos chun tuiscint a fháil ar an gcaoi le do chearta a éileamh. Is chun críche eolais amháin a thugtar an treoir seo. Má tá comhairle dhlí uait, ba cheart duit dul i dteagmháil le gairmí dlí cáilithe. An nuashonrú is déanaí: an 1 Deireadh Fómhair 2021.

Roghnaigh an cás ina bhfuil tú agus an foras is cúis leis an idirdhealú a rinneadh ort dar leat:

Acmhainní