Our Work

Beartais

Ruth Gallagher, head of Policy and Engagement

Ruth Gallagher, Ceannasaí Beartais agus Rannpháirtíochta

Cuirtear cearta an duine ar fáil ar thrí leibhéal: idirnáisiúnta, réigiúnach agus baile. Bíonn an fhoireann Beartais agus Rannpháirtíochta rannpháirteach go hidirnáisiúnta ar leibhéal na Náisiún Aontaithe agus ar leibhéal réigiúnach le Comhairle na hEorpa agus leis an Aontas Eorpach, ag cur tuarascálacha comhthreomhara i dtoll a chéile ina dtomhaistear dul chun cinn Rialtas na hÉireann i gcomórtas le gcomparáid conarthaí idirnáisiúnta.

Comhordaíonn an fhoireann Beartais agus Rannpháirtíochta obair an Choimisiúin le trí ghréasán idirnáisiúnta thábhachtacha freisin: GANHRI, an Comhaontas Domhanda d’Institiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine, ENNHRI, Líonra Eorpach na nInstitiúidí Náisiúnta um Chearta an Duine agus Equinet, Líonra Eorpach na gComhlachtaí Comhionannais Náisiúnta.

Coinníonn an Coimisiún faoi athbhreithniú leordhóthanacht agus éifeachtacht an dlí agus an chleachtais maidir le cosaint chearta an duine agus an chomhionannais in Éirinn. Fiosraíonn an fhoireann Beartais agus Rannpháirtíochta dréacht‑reachtaíocht le feiceáil an gcomhlíonann sí cearta an duine agus comhionannas agus déanann siad moltaí don Rialtas maidir le bearta chun cearta an duine agus an comhionannas a láidriú, a chosaint agus a chaomhnú.

Cuireann an fhoireann Beartais agus Rannpháirtíochta tuiscint an phobail ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas, agus a dtacaíocht dóibh, chun cinn freisin trína bhfeachtais cumarsáide, trína rannpháirtíocht leis an bpobal agus trína ngníomhaíochtaí caidrimh phoiblí. Tá clár suntasach oibre ar bun chun treoir agus tionscadail phíolótacha a fhorbairt le comhlachtaí poiblí faoi Dhualgas nua na hEarnála Poiblí a chur i bhfeidhm mar atá in alt 42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014. Áirítear leis sin Dioplóma Gairmiúil páirtaimseartha i gCearta an Duine agus Comhionannas a mhaireann bliain amháin atá á chreidiúnú ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

Is í Ruth Gallagher ceannasaí na foirne Beartais agus Rannpháirtíochta.

Taighde

Laurence Bond

Laurence Bond, Ceannasaí Taighde

Leagann an Coimisiún béim láidir ar anailís agus ar fhianaise láidir taighde mar ghné riachtanach chun tionchar údarásach a imirt ar athrú beartas agus chun cultúr chearta an duine agus comhionannais níos doimhne a chruthú. Tá an fhoireann Taighde freagrach as tacaíocht straitéiseach a thabhairt d’fhorbairt bunús láidir fianaise a fheidhmíonn mar bhonn agus taca don chinnteoireacht éifeachtach i leith chúrsaí chearta an duine agus comhionannais in Éirinn. Déanann an fhoireann amhlaidh trí thaighde agus bailiú sonraí d’ardchaighdeán agus ar féidir brath ar a mhodheolaíocht a chur chun cinn agus a choimisiúnú i bpríomhréimsí. Féachann siad freisin le hoibriú i gcomhar le pobail taighde intíre agus idirnáisiúnta i gcomhionannas agus i gcearta an duine. I measc a dtosaíochtaí faoi láthair tá taighde agus anailís beartais a fhorbairt agus a choimisiúnú orthu seo a leanas: promhadh ó thaobh chearta an duine agus an chomhionannais ar an gcáinaisnéis náisiúnta; creataí sonraí agus tomhais le haghaidh cearta socheacnamaíocha in Éirinn; agus idirchultúrachas agus saincheisteanna beartais agus tomhais lena mbaineann maidir le ciníochas agus cuimsiú. Tá an fhoireann Taighde freagrach freisin as Scéim Deontais Chearta an Duine agus Comhionannais, 2016.

Is é Laurence Bond ceannasaí na foirne Taighde

Dlí

Michael O'Neill

Michael O'Neill, Ceannasaí Dlí

Tá an fhoireann Dlí freagrach as tacú le feidhmeanna dlí an Choimisiúin faoin Acht fá IHREC, 2014, chomh maith le seirbhís dlí inmheánach a chur ar fáil.

Pléadálann an fhoireann don Choimisiún os comhair binsí reachtúla agus cúirteanna. Feidhmíonn aturnaetha na foirne Dlí thar ceann daoine a bhfuil an Coimisiún ag cur cúnamh dlíthiúil ar fáil dóibh freisin. Baineann obair na foirne Dlí le comhairle a sholáthar agus le tabhairt faoi dhlíthíocht, go háirithe faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998–2015, na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2015, an tAcht Fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003 agus 2014, agus níos ginearálta, le cearta an duine agus comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn.

Cuireann an fhoireann Faisnéise faisnéis ar fail don phobal faoi chearta an duine agus comhionannas go ginearálta, lena n‑áirítear mar shampla faisnéis faoi Bhunreacht na hÉireann agus na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998–2015, na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2015, an tAcht Fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003 agus 2014. Cé nach gcuireann an fhoireann Faisnéise seirbhís abhcóideachta ná tacaíochta ar fáil, is féidir leo faisnéis ábhartha a sholáthar don phobal agus iad a threorú chuig an gcomhlacht cuí.

Is é Michael O’Neill ceannasaí na bhfoirne Dlí agus Faisnéise.

Seirbhísí Corparáideacha

Kevin De Barra

Kevin De Barra, Ceannasaí Seirbhísí Corparáideacha

Díríonn obair na foirne Seirbhísí Corparáideacha ar chórais a thógáil agus a chothú le haghaidh forbairt eagraíochta i dtaca le hairgeadas, rialachas agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide. Tacaíonn an fhoireann Seirbhísí Corparáideacha le fás straitéiseach an Choimisiúin trí bhainistíocht acmhainní daonna, earcaíocht, foghlaim agus forbairt agus rannpháirtíocht fostaithe. Tá siad freagrach freisin astu seo a leanas:

Is é Kevin De Barra ceannasaí na foirne Seirbhísí Corparáideacha.