Deiseanna Gairme

Stiúrthóir, Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Bunaíodh an Coimisiún i mí na Samhna 2014 agus tá sé mar chuspóir aige cearta daonna agus comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn agus dearcadh maidir le cearta daonna, comhionannas agus tuiscint ilchultúrtha a spreagadh agus a fhorbairt sa Stát.

Tuairisceoidh an Stiúrthóir don Choimisiún tríd an Phríomh-Choimisinéir agus tá ról tábhachtach ceannaireachta aige/aici chomh maith le freagracht as an eagraíocht a bhainistiú.   Beidh sé/sí freagrach as plean straitéise na heagraíochta a chur chun cinn agus mar Oifigeach Cuntasaíochta cinnteoidh sé/sí go n-úsáidtear na hacmhainní ar fad go héifeachtach agus go héifeachtúil.

Beidh na nithe seo a leanas ag an té a cheapfar:

  • cuntas teiste cruthaithe mar bhainisteoir sinsearach a bhfuil taithí aige/aici i riarachán poiblí nó taithí shuntasach ar idirghníomhú le agus tuiscint ar riarachán poiblí;
  • sár-scileanna idirphearsanta agus cumarsáide agus an cumas caidreamh a chothú le páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha, agus foirne a bhainistiú agus a fhorbairt go héifeachtach;
  • taithí shuntasach ghairmiúil i dtaca le cearta daonna agus/nó comhionannas, de rogha agus taithí ar bheartas a fhorbairt san áireamh;
  • taithí ar bhuiséid shuntasacha a bhainistiú agus a bheith páirteach i bpróisis iniúchta.

Is é 3pm, Déardaoin, 23 Márta 2017 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Tá tuilleadh eolais, agus na sonraí maidir le conas iarratas a dhéanamh ar fáil ar www.publicjobs.ie.

Táimid tiomanta don chomhionannas deise agus cuirimid fáilte roimh iarrthóirí ó gach ceann de na naoi forais faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann.  Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge.