Deiseanna Gairme

Bí páirteach san iarracht chun cearta daonna agus comhionannas daoine faoi mhíchumas in Éirinn a chur chun cinn

Tá IHREC ag iarraidh 5 chomhalta nua le ceapadh ar a Choiste Comhairleach Míchumais faoi láthair, agus tá sé ag lorg léirithe spéise i dtaca lena gceapachán ar an gCoiste.

Cad é an Coiste Comhairleach Míchumais

I mí an Mhárta 2018, rinne Éire Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Dhaoine Faoi Mhíchumas (CRPD) a dhaingniú. Is é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (IHREC), mar Institiúid Náisiúnta na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, an sásra monatóireachta neamhspleách.

Bunaíodh Coiste Comhairleach an IHREC um Míchumas in 2019 chun cúnamh agus comhairle a thabhairt don Choimisiún maidir le leordhóthanacht agus éifeachtacht an dlí agus an chleachtais in Éirinn chun daoine faoi mhíchumas a chosaint; agus comhairle a thabhairt don Choimisiún maidir le comhlíonadh a róil faireacháin CRPD neamhspleách.

Ar an gCoiste tá comhaltaí de chuid an Choimisiúin agus comhaltaí seachtracha arna gceapadh ag an gCoimisiún. Leis na ceapacháin nua seo méadófar líon na gcomhaltaí seachtracha ar an gCoiste go dtí trí duine dhéag. Cuimseofar le daoine faoi mhíchumas 75% ar a laghad (is é sin le rá 10 gcomhalta) de chomhaltaí seachtracha an Choiste Chomhairligh um Míchumas.

Tá an sainmhíniú ar an míchumas atá ag an gCoimisiún sa chomhthéacs seo ailínithe le Airteagal 1 den CRPD, ina bhfuil sé luaite:

“Cuimsítear le daoine faoi mhíchumas iad siúd a bhfuil laigí fadtéarmacha coirp, meabhracha, intleachtúla nó céadfacha acu a d’fhéadfadh bac a chur ar a rannpháirtíocht iomlán agus éifeachtach sa tsochaí ar bhonn comhionann le daoine eile mar gheall ar bhacainní éagsúla a bheith le tabhairt acu.”

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún a chinntiú go léireofar le comhaltaí an Choiste Chomhairligh, an oiread is gur féidir, éagsúlacht shochaí na hÉireann, lena n-áirítear éagsúlacht na ndaoine faoi mhíchumas agus go mbeidh comhionannais ionadaíochta idir mhná agus fhir ann.

Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún chomh maith a chinntiú go mbeidh ag daoine de chuid comhaltaí an Choiste Chomhairligh saineolas sna réimsí seo a leanas:

  • Lánpháirtíocht daoine faoi mhíchumas sa tsochaí;
  • An t-ardú feasachta;
  • An taighde, sonraí agus an tomhas;
  • Eolas ar an gCoinbhinsiún um Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus ar chóras na Náisiún Aontaithe a bhaineann leis an gCoinbhinsiún;
  • An trasnáil sna forais sna hAchtanna um Chomhionannas, agus taithí shaoil ar an mbochtaineacht.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin CRPD, faoin gCoiste Comhairleach um Míchumas agus faoin bpróiseas ceapacháin seo, féach https://www.ihrec.ie/crpd/ cuir ríomhphost chuig ihrec@osborne.ie nó labhair le hOlivia Adams

Dáta deiridh: Déardaoin 30 Meitheamh 2022 ag 1pm.


Earcaíonn Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (“an Coimisiún”) faoi ceadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus eagraítear gach comórtas earcaíochta de réir An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Poiblí.

Déantar an earcaíochta ar fad le cúnamh ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) nó le gníomhaireacht earcaíochta liostaithe eile.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.

Cuirtear naisc ar fáil anseo d’aon comórtais beo.