Deiseanna Gairme

Stiúrthóir ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Táimid ag iarraidh Stiúrthóir nua a cheapadh do Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.

Ag tuairisciú don Choimisiún tríd an bPríomh-Choimisinéir, beidh an Stiúrthóir freagrach as ceannaireacht agus bainistiú na foirne agus as obair IHREC i gcomhréir le straitéis agus le beartais an Choimisiúin.

Tacóidh an Stiúrthóir go gníomhach leis an gCoimisiún chun foireann na heagraíochta a threorú, treoir shoiléir a chur in iúl, cuspóirí reachtúla a chomhlíonadh agus ardchaighdeáin mheas ar chearta an duine agus ar chomhionannas a chur chun cinn.

Tá an comórtas seo á reáchtáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) thar ceann an Choimisiúin agus ba cheart gach ceist a chur chuig sinead.dolan@publicjobs.ie

Tá sonraí iomlána faoin ról le fáil i leabhrán an chomórtais ar shuíomh Gréasáin PAS.

Dáta deiridh: 3pm, 16 Feabhra 2023.

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus spreagaimid iarratais faoi na naoi bhforas go léir den Acht um Chomhionannas Fostaíochta


Earcaíonn Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (“an Coimisiún”) faoi ceadúnas ón gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus eagraítear gach comórtas earcaíochta de réir An Cód Cleachtais i gcomhair Ceapacháin chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Poiblí.

Déantar an earcaíochta ar fad le cúnamh ón tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) nó le gníomhaireacht earcaíochta liostaithe eile.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.

Cuirtear naisc ar fáil anseo d’aon comórtais beo.